Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

Naziv doktorske disertacije: Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela počinjena u tranzicijskom razdoblju, doktorska disertacija

Mentori: Prof. dr.. sc. Ksenija Turković, Prof. dr.. dr.. h.c. Hans-Jörg Albrecht

Opis projekta

Doktorska disertacija pripada Istraživačkom fokusu I Criminologica Balcanica – Nasilje, organizirani kriminal i ilegalna tržišta. Piše se kao dvojni doktorat (Cotutelle de Thèse), Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Freiburgu, u suradnji s Max Planck Institutom za strano i međunarodno kazneno pravo (doktorandica Odsjeka za kriminologiju MPI).

Doktorska disertacija je usredotočena na pitanje kvalifikacije teških (tranzicijskih) gospodarskih kaznenih djela kao međunarodnih kaznenih djela. Svrha rada je istražiti pravne i socijalne preduvjete pod kojima se takva teška (tranzicijska) gospodarska kaznena djela mogu kvalificirati kao međunarodna kaznena djela stricto sensu, temeljem čega će biti predloženo moguće proširenja nadležnosti ratione materiae Međunarodnog kaznenog suda.

Stavljanje većeg naglaska na nedjeljivost ljudskih prava te, podredno, uključivanje kaznenopravne zaštite teškog kršenja ekonomskih prava putem Statuta Međunarodnog kaznenog suda, može se smatrati slijedećim nužnim korakom kako bi se odgovorilo izazovima globalnog razvoja i ljudske sigurnosti. Nadalje, kroz doktorsku dizertaciju istražuje se je li uopće moguće u današnjem globalnom svijetu imati za cilj postizanje sigurnosti i „dobrobiti čovječanstva“ bez učinkovitog procesuiranja počinitelja teških gospodarskih kaznenih djela, posebice onih koje se javljaju u tranzicijskom razdoblju i uključuju međunarodni element.

Nerijetko su teška gospodarska kaznena djela, pogotovo ona počinjena u kontekstu ekonomske tranzicije ili ratnih sukoba, bila zanemarena i u mandatima Komisija za utvrđivanje istine te uglavnom podredna procesuiranju zločinima nasilja. Ista su uzrokovala značajne financijske gubitke te imala izrazito negativne učinke ne samo na cjelokupno gospodarstvo, već i na vladavinu prava te društvo samo. Balkanska regija nije iznimka od ovoga pravila. Kako bi se odgovorilo na istraživačka pitanja, uzet će se kao primjer hrvatsko iskustvo u pristupu rješavanja teških tranzicijskih gospodarskih kaznenih djela. Hrvatska je ukinula zastaru kaznenog progona za tranzicijska gospodarska kaznena djela s retroaktivnim učinkom s obrazloženjem da se takva kaznena djela smatraju „iznimno teškim djelima za koja je nužno, pravedno i opravdano uskratiti primjenu instituta zastare, posebno imajući na umu vrijeme i okolnosti počinjenja, te prouzročene posljedice.“

Znanstveni interesi

Balkanska kriminologija, kazneno pravo, tranzicijska pravda, gospodarsko kazneno pravo i kriminalitet, ljudska prava i bioetika, EU i međunarodno kazneno pravo

Predavanja

 • kazneno pravo, gospodarsko kazneno pravo, bioetika i ljudska prava, medicinsko pravo, kazneno materijalno pravo EU i zaštita žrtava, pravo u umjetničkom izričaju (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • liječničko pravo (Poslijediplomski specijalistički studij Medicinsko pravo, Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu)
 • medicinska etika (pozivno predavanje, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • ostalo: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401

Konferencije (aktivno sudjelovanje)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401

Projekti

 • Balkan Criminology, Istraživački fokus I (voditeljica: doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac)
 • Nacionalni ekspert za kaznenu politiku na projektu UNDP-a Addressing the Needs of Wartime Victims of Sexual Violence in Croatia – An unresolved Legacy of the 1991-1995 war (2013)
 • FRA and Croatian Law Center: Survey on Gender-based Violence against Women – Legislation and Institutional Concept (srpanj 2013)
 • Projekt osnivanja Centra za integrativnu bioetiku i pokretanja međunarodnog doktorskog studija (voditelj: prof. dr. sc. A. Čović), Sveučilište u Zagrebu (od 2012)
 • Prekršaji protiv javnog reda i mira: Istraživanja i analize, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Policijska akademija u Zagrebu (od 2012)
 • Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta (voditelj: prof. dr. sc. D. Derenčinović), Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (od 2009)
 • Hrvatsko medicinsko pravo u svijetlu europskih standarda (voditeljica: prof. dr. sc. K. Turković), Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (od 2007)
 • Tajnik i član Izvršnog odbora XVIII. Svjetskog kongresa o medicinskom pravu održanog u Zagrebu 2010
 • Pravna klinika: Akademska mentorica Grupe za zaštitu prava pacijenata Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu (od 2011); Članica ad-hoc skupine Pravne klinike za izradu Zakona o naknadi štete za pacijente s HIV-om u Hrvatskoj; Članica ad-hoc skupine Pravne klinike za izradu Zakona o naknadi štete za žrtve seksualnog nasilja u vrijeme Domovinskog rata

Nagrade

 • Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2010. godini u području društvenih znanosti koju dodjeljuje Društvo Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • 2. mjesto na Moot Court natjecanju Assessing Patterns of Transnational Organized Crime, the International Criminal Responsibility of Non-State Actors na Međunarodnom institutu za visoke studije iz kaznenih znanosti u Sirakuzi 2012. godine.
 • Priznanje za doprinos razvoju Hrvatske liječničke komore 2005. godine

Mentor studentima za Rektorovu nagradu

 • Juraj Brozović, Vinko Galiot: „Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava“ (2012/2013)
 • Dijana Hrstić, Zrinka Kirin: „Interdisciplinarni pristup zamjenskom majčinstvu - poredbena analiza i prijedlog regulacije u Republici Hrvatskoj“ (2010/2011)
 • Iva Čatipović, Ana-Marija Grubišić, Katja Kerin: „Teorijsko - istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu“(2009/2010)

Stipendije

Max Planck Stipedija za doktorske kandidate u 2012 i 2013

Članstvo

 • Croatian Unit of the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (voditeljica hrvatke jedinice)
 • Central and Eastern European Network of Units of UNESCO Chairs in Bioethics
 • European Working Group on Organizational Crime (EUROC)
 • AIDP
 • Hrvatsko društvo za kaznene znanosti i praksu

Publikacije

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401

Životopis

2014 – u tijeku Nacionala procjena rizika od pranja novca i finaciranja terorizma (Ministarstvo financija, Međuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i finaciranja terorizma), članica
2014 – u tijeku Zamjenica člana etičkog odbora bolnice “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
2013 – u tijeku Članica Max Planck partnerske grupe za Balkan Criminology (istraživački fokus I)
2013 - u tijeku Kodirektorica međunarodnog Jean Monet tečaja EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims (IUC Dubrovnik)
2012/2013 - u tijeku Doktorska stipendistica (Cotutelle de Thèse, Sveučilište u Zagrebu,Pravni Fakultet i Sveučilište u Freiburgu u suradnji s Max Planck institutom za inozemno i međunarodno pravo)
2012 - u tijeku Voditeljica hrvatske jedinice International Network ft he UNESCO Chair in Bioethics
2012 - u tijeku Članica Povjerenstva za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršenja maloljetničkih sankcija (osnovano od strane Ministarstva pravosuđa na temelju Zakona o sudovima za mladež)
2012 - u tijeku Članica radne skupine za izradu novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
2011 - u tijeku Osnivačica i akademska mentorica Grupe za zaštitu prava pacijenata Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu
2011 Magistrica znanosti iz Trgovačkog prava i prava društava, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2009 - 2011 Vanjska članica Radne skupine za izradu novog Kaznenog zakona
03/2009 - u tijeku Asistentica na Katedri za kazneno pravo, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
12/2007 – 03/2009 Znanstvena novakinja na Katedri za kazneno pravo, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
06/2003 – 03/2007 Pravna savjetnica u Hrvatskoj liječničkoj komori
2002 Položila pravosudni ispit
01/2001 – 06/2003 Odvjetnička vježbenica u odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički i partneri (u suradnji s Lovells Boesebeck Droste)
2000 Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1995 - 2000 Aktivno sudjelovala kao član Iuridicum-a (Pravni fakultet u Zagrebu) te kao predsjednica Hrvatskog Studenskog saveza te predstavnica za međunarodnu suradnju u rješavanju pitanja od značaja za studente i nevladin sektor
1995 Završila Scripps Ranch Hight School, Sand Diego, California, SAD